Raport alternativ de monitorizare a planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020

Raport alternativ de monitorizare a planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020

Acest Raport conține rezultatele monitorizării și evaluării implementării Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020 (în continuare, Plan), fiind parte a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 (SNIA) și a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1206 din 05.12.2018. Potrivit HG 1206/2018, la baza identificării obiectivului anticorupție pentru sectorul de mediu a stat obiectivul nr.16 din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, preluat din Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Obiectivul general anticorupție pentru sectorul de mediu este consolidarea integrității, responsabilității, transparenței şi a rezistenței față de riscurile de corupție în rândurile funcționarilor publici angajați în cadrul autorităților administrative şi instituțiilor publice din sectorul de mediu.

Toate acestea, ținând cont de următoarele probleme constatate:

 1. Imperfecțiunea cadrului normativ în domeniul protecției mediului;
 2. Utilizarea frauduloasă, ilicită și neautorizată a resurselor naturale și a resurselor minerale utile, poluarea excesivă și necontrolată a mediului înconjurător;
 3. Utilizarea irațională, neconformă și netransparentă a fondurilor financiare destinate acțiunilor de protecție a mediului și de restabilire a calității acestuia și a patrimoniului public;
 4. Eficacitatea scăzută a cadrului instituțional în sectorul de mediu;
 5. Insuficiența reglementărilor moderne privind procedurile tehnice de efectuare a controlului în sectorul de mediu condiționează eficacitatea acestuia;
 6. Nivelul scăzut de transparență în procesul decizional.

Planul de acțiuni stabilește 4 priorități, materializate prin realizarea a 33 de acțiuni. Entitățile publice responsabile de executarea planului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în continuare MADRM), Agenția de Mediu (în continuare AM) și Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM).

Monitorizarea și raportarea acțiunilor anticorupție realizate se raportează trimestrial de către MADRM. Monitorizarea și evaluarea implementării Planului permite:

 1. Identificarea și determinarea cauzelor de corupție;
 2. Evaluarea implementării măsurilor de combatere a corupției;
 3. Creșterea eficienței măsurilor de implementare a politicii anticorupție; 
 4. Evaluarea realizării competențelor autorităților publice în domeniul combaterii corupției;
 5. Evaluarea stării de corupție;
 6. Prevenirea infracțiunilor de corupție;
 7. Elaborarea propunerilor și înaintarea acestora către organele care realizează măsuri de combatere a corupției, etc.

Procesul de monitorizare s-a desfășurat în baza unei metodologii de monitorizare compuse atât din indicatori cantitativi, cât și din indicatori calitativi (prezentată mai jos).

Fiecărei acțiuni i-au fost atribuite calificative privind gradul de realizare.

În rezultatul evaluării, au fost formulate recomandări orientate spre eliminarea deficiențelor și acțiuni de consolidare a politicilor anticorupție în domeniul mediului.