Rezoluția Forumului ONG-urilor de Mediu din Republica Moldova 20-21 Aprilie, 2018, Chișinău

Reunind 120 de participanți, Ediția anului 2018 a Forumului OSC-urilor de Mediu, a avut loc în perioada 20-21 Aprilie. Evenimentul a fost organizat de A.O. EcoContact și susținut financiar de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.

Fiind îngrijorați de constatările identificate în implementarea politicilor din domeniul mediului și folosirii durabile a resurselor naturale, participanții Forumului îndeamnă toate părțile interesate să-și unească și să-și coordoneze eforturile în vederea asigurării respectării drepturilor ecologice ale omului (art.37 al Constituției Republicii Moldova) și au identificat următoarele:

Ținând cont de faptul că, în ultimii ani, nu există informație consolidată privind: calitatea mediului și efectele asupra vieții și sănătății oamenilor, starea resurselor naturale aflate în folosință, procesul de conservare a resurselor în Republica Moldova și fiind îngrijorați de tendințele de dezvoltare economică a statului și ignorarea posibilului impact semnificativ asupra mediului;

Recunoscând efectele negative ale degradării calității mediului și schimbărilor climatice asupra populației vulnerabile, în special a femeilor, copiilor și a celor săraci și necesitatea aplicării abordărilor de gen în contextul guvernanței de mediu la toate nivelele și orientarea politicii de dezvoltare a statului, spre asigurarea unui mediu ecologic echilibrat pentru generația viitoare;

Recunoscând necesitatea conservării zonelor, habitatelor, ecosistemelor valoroase, speciilor de plante și animale pe cale de dispariție sau periclitate și aplicarea principiului priorității protecției mediului în raport cu activitățile economice și facilitarea investițiilor în crearea și menținerea ariilor naturale protejate de stat, restabilirea calității componentelor de mediu;

Fiind îngrijorați de epuizarea și calitatea inadecvată a resurselor de apă, în special a apelor de suprafață și apelor freatice, și tergiversarea realizării unui management integrat al bazinelor și sub bazinelor hidrografice, și tendințele de admitere a irigării din apele subterane;

Recunoscând puterea actelor juridice internaționale relevante domeniului protecției mediului și dezvoltării durabile, alinierea Republicii Moldova la atingerea țintelor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, tendințele de ajustare a cadrului legislativ;

Având în vedere stagnarea procesului de implementarea a prevederilor Acordului de Asociere MD-UE (Capitolele Mediu, Schimbări Climatice și celelalte relevante mediului), precum și prevederile acordurilor internaționale de mediu la care Republica Moldova este Parte, în special, a Convenției Aarhus și necesitatea de urgentare a transpunerii aquisul communitare în cadrul normativ și dezvoltarea mecanismelor adecvate de implementare la toate nivelele;

Reiterând poziția exprimata la Forumul Civic din 22 februarie 2017 de monitorizare a implementării Acordului de Asociere Moldova – Uniunea Europeană, de a include din nou în componenta Guvernului RM Ministerul Mediului, altfel, Guvernul actual nu va putea face față implementării capitolului 16 și 17 din Acordul de Asociere pe protecția mediului și politici climatice, care conțin un șir vast de măsuri și necesită un număr mai mare de funcționari publici, în comparație cu cei 29 de angajați ai actualului Minister al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care activează în domeniul protecției mediului.;

Recunoscând beneficiile de mediu, economice, sociale și de sănătate dobândite în baza investițiilor și proiectelor susținute financiar de către partenerii de dezvoltare și, totodată, atragem atenția la necesitatea de dezvoltare a unui dialog de încredere și cooperare între donatori, OSCuri și beneficiarii investițiilor;

Apreciind eforturile depuse de autorități în identificarea, investigarea cazurilor de corupere în domeniul gestionării resurselor naturale și tendințele de asigurare a integrității în domeniul mediului;

Constatăm cu regret că lipsesc, sau sunt insuficiente sursele financiare din partea statului, pentru implementarea a mai multor documente strategice, precum Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2014-2020, Programul Național privind constituirea rețelei ecologice Naționale pentru anii 2011-2018, Planul Național de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră pentru anii 2014-2018.

Subliniem absența progresului în implementarea, la nivel național, a Convenției Aarhus, prin neexecutarea de către Guvern a prevederilor Planului de Acțiuni, prevăzute prin Hotărârea de Guvern nr. 471 din 28.06.2011 pentru aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea în Republica Moldova a Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului și accesul la justiție în materie de mediu (2011-2015) și necesitatea dezvoltării și adoptării noului plan cu același scop. Atragem atenție Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu despre neprezentarea până în ziua de azi a raportului național către ultima Reuniune a Părților Convenției Aarhus (septembrie 2017).

Confirmăm disponibilitatea noastră în promovarea democrației de mediu și în special a componentelor cheie: accesul la informație de mediu, participarea publicului și accesul la justiție în materie de mediu, ca premise esențiale pentru asigurarea unui viitor durabil pentru generația prezentă și cea viitoare;

Fiind foarte alertați de situația creată în jurul fluviului râului Nistru atât privind debitul râului, calitatea acestuia și modul cum este gestionat de către partea Ucraineană, considerând foarte important ca acțiunile Guvernului să fie mai direct orientate spre atingerea beneficiilor naționale, neadmiterea semnării actelor bilaterale ce ar aduce un impact semnificativ mediului și considerând important ca să fie aplicate toate pârghiile, inclusiv politice, juridice și diplomatice în vederea soluționării cazului;

Fiind foarte îngrijorați în privința neglijării dreptului sectorului asociativ să fie prezent adecvat în Comisia Nistreană bilaterală moldo-ucraineană prin excluderea de către Guvern al delegatului propus de comunitatea ONG-lor din componența ei.

Recunoscând necesitatea implicării mai active a sectorului asociativ în promovarea valorilor de mediu, în aplicarea experienței și expertizei în domeniul dat și în special în aplicarea principiilor participării publicului în luarea deciziilor de mediu, dezvoltării și menținerii unui dialog constructiv și cooperant cu autoritățile locale și centrale, cele de specialitate și desconcentrate, mediul academic, de afaceri și mass media, în vederea implementării cadrului legislativ de mediu;

Conștienți de responsabilitatea de implicare în acțiunile de protecție a medului, participanții la eveniment au aprobat următoarele direcții prioritare:

 1. Crearea Grupurilor de Lucru tematice (evaluarea impactului, monitorizarea Acordului de Asociere, managementul apelor, managementul deșeurilor, politici climatice etc) în vederea coordonării eforturilor pentru contribuirea la implementarea politicilor de mediu, monitorizarea procesului de implementare a măsurilor prestabilite și informarea membrilor comunității neguvernamentale și altor grupuri țintă privind rezultatele. Grupurile să stabilească o conlucrare activă cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
 2. Stabilirea Registrului electronic al publicului cointeresat cu accesul deschis și utilizarea lui pentru informarea permanentă a reprezentanților sectorului asociativ privind proiectele de decizii depuse spre consultare.
 3. Continuarea activităților de dezvoltare a capacităților reprezentanților mediului neguvernamental, inclusiv și din alte domenii privind implementarea măsurilor de protecție a mediului, folosirea durabilă a resurselor naturale, monitorizarea implementării Acordului de Asociere și a politicilor de mediu;
 4. Organizarea Comitetelor de bazin și sub bazin, și asigurarea durabilității acestora prin: stabilirea secretariatului tehnic în baza OSC sau structurilor descentralizate ale Agenției „Apele Moldovei”; asigurarea funcționalității Comitetului în conformitate cu Regulamentul aprobat, asigurarea vizibilității Comitetului prin informația furnizată publicului interesat, monitorizarea îndeplinirii tuturor deciziilor luate de Comitet, consolidarea capacitaților tuturor secretariatelor tehnice din Republica Moldova pe managementul integrat al resurselor de apă;
 5. Asigurarea unui proces transparent a deciziilor luate în cadrul Comitetelor coordonate de sectorul asociativ, monitorizarea integrității procesului și membrilor acestora, identificarea și înlăturarea cazurilor de neintegritate și conflicte de interese;
 6. Implicarea mai activă în promovarea valorii râului Nistru, în oferirea expertizei în negocierile interguvernamentale și ridicarea nivelului de conștientizare în rândurile populației privind riscurile care apar odată cu nesoluționarea problemei Nistrului;
 7. Promovarea și atragerea mediului de afaceri în colectarea, raportarea și distribuirea informației de mediu prin intermediul Registrului Emisiilor și Transferului de Poluanți în Republica Moldova;
 8. Elaborarea unui curriculum și a materialelor de instruire pentru sectorul asociativ și de afaceri în domeniul aplicării evaluării strategice de mediu și evaluării impactului asupra mediului;
 9. Atragerea mediului de afaceri în implementarea măsurilor economiei verzi, promovarea acestor principii la nivel de unități administrative locale prin aplicarea parteneriatelor publice-private pe baza principiilor de economie verde, precum și promovarea principiilor economiei verzi în toate sectoarele de dezvoltare social-economică a țării;
 10. În contextul reformei instituționale, este necesar să se accentueze formarea de specialiști competenți – orientarea învățământului superior cu specializare în domeniile dreptul mediului, protecția mediului și urbanismul și evaluarea impactului de mediu și structurarea unui sistem coerent de formare continuă în domeniul mediului și folosirii durabile a resurselor naturale;
 11. Fortificarea capacităților Sectorului asociativ de mediu în vederea elaborării și aplicării Strategiilor de dezvoltare organizațională, politicilor interne de integritate, asigurarea șanselor egale între genuri, promovarea principiilor verzi, asigurarea unei transparențe a activităților și resurselor financiare;
 12. Asigurarea transparenței funcționării Fondului Ecologic Național.

Solicităm,

 1. Toate proiectele de acte normative, elaborarea și adoptarea cărora este prevăzută de Acordul de Asociere, să fie puse la dispoziția publicului pentru consultări în corespundere cu legislația de mediu, la fel, OSC-urile să poate interveni în procesul de consultare atunci când proiectele de legi se afla in Parlamentul RM pentru adoptare, pentru a evita cazuri de excludere a anumitor articole din proiecte de legi, după ce aceste proiecte deja au fost consultate și agreate cu sectorul asociativ de mediu;
 2. Deblocarea procesului de promovare a cadrului normativ privind crearea și funcționarea Rezervației biosferei „Prutul de Jos” și expunerea voinței politice în crearea și asigurarea unei funcționalități coerente a Parcului Național „Nistru de Jos”, crearea Consiliului de Administrare a Parcului Național Orhei;
 3. Asigurarea unei finanțări durabile în domeniul ariilor naturale protejate de stat, și asigurarea, inclusiv a cheltuielilor ce acoperă întreținerea/dezvoltarea acestora și cercetările științifice din domeniu;
 4. Dezvoltarea planului nou de acțiuni pentru implementarea Convenției Aarhus;
 5. Definitivarea și aprobarea regulamentului privind participarea publicului în procesul de luare a deciziilor de mediu, Ghidului și metodologiilor privind efectuarea Evaluării Strategice de Mediu și Evaluării Impactului asupra mediului;
 6. Revizuirea politicii naționale în domeniul informației de mediu, alinierea cadrului normativ și practicii naționale la prevederile Convenției Aarhus;
 7. Publicarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrare a fondului Ecologic Național și asigurarea prezenței reprezentanților mass-media la ședințele respective.

Revenirea la un mecanism viabil de comunicare permanentă și schimb de informații cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în procesul de identificare a necesităților de acțiune în domeniul mediului și asigurarea unui dialog în procesul de realizare a strategiilor de mediu.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai mult

Setările cookie-urilor de pe acest site sunt setate să permită "permiterea modulelor cookie" pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă. Dacă continuați să utilizați acest site fără a modifica setările cookie-urilor sau dați clic pe "Acceptați" mai jos, atunci sunteți de acord cu acest lucru.

Închide